Dersim Bayragi..
Sey Riza

Dersim jenosidini
Anma Gunu
Her Yil

12 Temmuz

baner

 

Jandarma Umum Komutanligi Dersim Raporu
Kisaca JUK olarak Dersim Arastirmalalarinda belirtilen
Aslinda “Dersim Jenosidi El Kitabi” olan bu rapor
Gizli ve zata mahsus
Kayit altinda 100 tane basilmis

Bu bolumu surgun edilecek Asiret ve Kabile liderlerini icermekte
Yanliz 1938’de turkler bundan vaz gecip listede olan butun aileleri Dersimde Oldureceklerdi…
Kabile ,Asiret, Aile ve kisi isimleri turkler tarafindan “turkcelestirilmeye” Calisilmistir..

Kaynak: Dersim (JUK Raporu)
Kaynak Yayinlari : Istanbul 1998
Sayfa:195-225

 

JUK Orijinal Kapak

 

                                                                   

 

JUK Kapak1Dersimin ıslahı esasları:
1-  Islahattan maksat Dersimde hükümet nüfuzunu normal vilâyetler
derecesinde tesis etmek ve bu mıntaka halkını ticaret, ziraat ve san'at yo-
luna sevketmek ve hükümet tekâliflerini ifaya kabiliyetli bir hale ge-
tirmektir.
2-  Dersimde silâh toplamadan ve rüesayı oradan uzaklaştırmadan
ıslahata çalışmak ve muvaffık olmak mümkün değildir.
3- Dersimde silâh toplamak ve rüesanın teb'idi buraya karşı askeri bir
hareketi icap ettirir.
4- Dersimde şimdiye kadar yapılan askeri hareketlerin silâh toplama,
rüesayı toplamak gibi, hedefleri olmadığı cihetle tesirleri kısa bir za-
manda nihayet bulmuştur. Rüesa ve silâh toplamak işi evvelki harekâta
nispetle daha çok kuvvet tahsisini ve daha esaslı hazırlığı icap ettirir.
5- Harekâtı ciddi bir idari ıslahat takip etmezse şimdiye kadar olduğu
gibi bir netice alınmasına imkân yoktur. Silâh yeniden tedarik edilir ve
yeni reisler türer.

6-  Tedibi müteakip senelerde para vaziyeti idari ıslahatın tatbikine
mani olacaksa silâh toplamak hareketine başlamamak daha muvafık olur.

İdari ıslahat şunları ihtiva etmelidir.

1-  Halkı toprağa bağlamak (Kısmen Dersim civarındaki ovalara in-
dirmek).

2- İdari teşkilâtı yeniden tanzim etmek.

3-  Müştekim, mefkureli ve en iyi memurları Dersime tayin etmek,
yerli memurları o havaliden uzaklaştırmak.

4-  Adliye makinasını mutlak surette adilâne ve seri bir surette işlet-
mek. (Haik hükümet teşkilâtının tahakküm vasıtasından ibaret olmadığı
ve iyilik isteyen bir teşkilât olduğunu gözü ile görmelidir.)

5- Yollar yapmak.

6- Mektepler açmak ve Türklük propagandası yapmak

 

Dersimin ıslahı safhaları:
Birinci sene:
1-Silâh toplamak,

Bu iş bütün Dersimde ve istisnasız bir şekilde kat'i surette halle-
dilmelidir. Bu işin yarım halli Dersim meselesinin kafi şekilde intacına
manidir. Evvelemirde halka silâhlarını teslim için kısa bir mühlet ve-
rildikten sonra taharriyat başlamalıdır. Silâhını saklayanların tecziye edi-
leceği ilân edilmelidir.

Askeri harekete başlamadan evvel yapılacak esaslı propagandalarla
Cumhuriyet hükümetinin adil olduğu ve hiç bir vatandaşın diğerine
zararı dokunmasına ve hükümet emirlerinin hiç bir yerde yapılmamış
olmasına müsaade etmeyeceği ve Türkiyenin her tarafında olduğu gibi
Elâziz vilâyetinin Hozat, Ovacık, Mazkirt, Nazimiye ve Erzincanın Plü-
mer ve Kigi kazalarında da halkın tamamen serbest ve Cumhuriyet ka-
nunlarına muti olarak ziraat, ticaret, san'at sahalarında çalışarak kendi
menfaat ve saadetlerini temin ederek diğer yurtdaşlar gibi rahat içinde
yaşamak haklan olduğu ve bazılarının fena niyetle ve kötü maksatlarla
ortaya çıkardıkları gibi hükümetin bu kazalar halkına hiç bir fenalık yap-
mayacağı, ancak hükümet emirlerini yapmayanları ve hükümet kuv-
vetlerine karşı koyanları kafiyen af etmeyerek çok şiddetle cezalandı-
racağını ve bütün vatandaşların mal, can, ırz emniyetinin hükümetçe te-
min edilmekte olmasına göre bir kısım halkın elinde silâh bulundurma-
sına ve silâhsız olanlara tacavüz etmesine asla müsaade etmeyeceğini ve
bu sebeple hükümete muti olanların silâhlarını derhal hükümete teslim et-
meleri tamim edilir.
2- Rüesamn teb'idi,
A- Rüesanın teb'idi, Dersimin ıslah ve temdin işinin esasını teşkil
eder. Reisler yerlerinde kaldıkça gerek kendileri ve gerekse ma-
iyetleri müstahsil olmaktan daima uzak kalacaklar ve tufeyli
olarak yaşamakta devam edeceklerdir. Gaip mıntakalarına nak-
ledilen reisler orada başka surette yaşamak imkânını bulama-
yınca çalışmağa mecbur olacaklardır. Reislerin tahakküm ve
telkinlerinden kurtulan halk da meşru kazanç yollarına daha ko-
laylıkla sevkedilecektir.

B- Rüesanın Garba teb'it edileceği keyfiyetinin harekâtın hitamına
kadar ifşa edilmemesi pek lâzımdır. Aksi takdirde rüesa arasın-
da anlaşmalar ve birleşmeler görülecek ve reisler maiyetlerini
mukavemete teşvik ederek, bunların dahaletlerine mani olacak-
lardır. Bu suretle ıslah ve temdin meselesi uzayacak ve müşkü-
lâtı dai olacaktır.
C- Harekât başlamadan reislerin elde edilmesi ve harekâtın ni-
hayetine kadar rehine gibi muhafaza edileceği hakkında tebligat
yapılması lâzımdır.
D- Reisler bir daha Dersime dönmeyecek ve kaçamıyacak surette

Gciıp vilâyetlerine teb'it edilmelidir.
E- Reisleri, aileleri, akrabaları ve reis olmak istidadında bulunanlar,
ötedenberi reislerin çapulculuk aletleri olan eşhas behemehal
Dersimden uzaklaştırılmalıdır. Aksi takdirde Dersimde kalan
halkın başında yeni bir reis türeye bilir.
F- Kimlerin nerelere ve ne suretle teb'it edileceği ayrı olarak ve
lahika halinde raporun nihayetine eklenmiştir.

3- Mücrim ve mahkûmların yakalanması,

Dersim, senelerdenberi içindeki ve muhitindeki suçlu mahkûmların
melcei olmuş ve hükümet kuvvetleri ile bunların yakalanması mümkün
olmamıştır. Askeri hareketten istifade edilerek silâhlar tamamen top-
landıktan sonra bunların kamilen derdestleri temin edilmek lâzımdır.

4- Mükellefiyetini ifa etmeyenlere bunun ifa ettirilmesi,

A- Dersim, ötedeberi hükümete karşı her türlü mükellefiyetlerini
tamamen ifadan imtina etmiştir. Sayım, müsakkafat ve sair ver-
giler cüzi mikdarda veya hiç verilmez. Vergilerini tediye key-
fiyeti aşiretlerin hükümete karşı itaatları derecesine göre % 1
ilâ % 70 arasında mütehavvildir.
Dersimin masaridatı varidatından fazladır. Bu fazlalık senevi

100000 liradır.
B- Dersimlilerin devlete vergi vesair mükellefiyet bakayası şudur:
931 - 932 senelerinde Çemişkezek ve Pertek gazaları da dahil
olduğu halde Dersimin altı kazasında 24000 hayvan, 7500 deve
kaydedilmiştir ki vergileri 59000 lira tutmaktadır. 6000 lirası
Perteğin, 18000 lirası ise Çemişkezeğe ve 13000 lirası da Maz-
kirde aittir.

Altı kazanın muhtelif varidatından 932 haziran iptidasına mü-
devver bakayası 243080 liradır. Bunun 41428 lirası sayım,
46965 lirası arazi, 95477 lirası bu vergilerin munzam kıs-
mındandır.

Dersimin Ovacık kazasının mukayyet 3599 hayvanına mukabil
halen mevcudu 30000, Hozatın 4857 kayda mukabil mevcudu
35000, Nazımiyenin 10980 kayda mukabil 30000 dir. Maz-
kirdin 21885 kaydedilene mukabil 35000, Çemişkezeğin 30959
hayvanına mukabil 37000 ve Perteğin 27554 mukayyet hayva-
nına mukabil 37000 mevcutları bulunduğu tahmin edilmektedir.
Nüfusa ve aşiretlerin hayvanat mevcutlarına, oralarda fazla
müddet bulunmuş memurinden yapılan tahkikata göre akalli
yüz bini mütecaviz mektum hayvan vardır.
Ovacık, Hozat kazaları ve Nazimiyenin Haydaran, Hakis, Maz-
kirtin Demenan, Yusufan, Perteğin dere, Şevak nahiyeleri ve
Çemişkezeğin Koç uşağı gibi hiç asker vermeyen menatıktan
alınacak askerlik nakdi bedeli de mühim bir yekûn tutacağı gibi
kuvvetle yazılacak hayvanatın geçmiş senelerin mektum ver-
gilerini de tahsil için bir kanuni mani yoktur. Aşairin köle me-
sabesinde kullanılan % 20 si istisna edilirse ağaların ve ileri ge-
lenlerin altın olarak bütün borçlarını verebilecek paraları vardır.
C- Dersimliler askerliklerini de ifa etmezler. Yalnız vilâyet mer-
kezine yakın olan mıntaka halkının bir kısmı ifa ederler; silâh
toplanmayı müteakip askerlik yaşı içinde bulunanlar ya-
kalanarak Gaip vilâyetlerinde mükellefiyetleri ifa ettirilmelidir.
5- Şimali Dersim halkının Garba nakilleri,

Şimali Dersim, çok sarp ve yolsuzdur. Bilhassa kış mevsiminde bu
ııntakaya hükümet teşkilâtının nüfuz etmesi pek güçtür. Maarif, sıhhiye
e sair medeni nimetlerin bu mıntakanın her köşesine isali ya güç veya
ayri mümkündür. Bu itibarla şimali Dersim halkının başka mahallere
akilleri faidelidir.

Dersimin bilhassa şimal mıntakaları (Ovacık, Nazimiye kazaları)
edenberi hükümete karşı menfi bir cephe almakla maruftur. Bu mın-
ka sureti umumiyede çapulcuların yuvasıdır. Halen hükümete karşı
iştah vaziyetini muhafaza eden yukarı Abbas uşağı reisi Seyit Rıza ile

Haydaran aşireti reisleri Hıdır ve Kamer ağalar ve hükümete en ziyade
karşı duran aşiretler bu mıntakadadırlar. Esasen ziraata hiç müsait olmı-
yan bu mıntaka halkının Garp vilâyetlerine teb'idi Dersimin ıslahı için
alınacak kuvvetli bir tetbir olarak mütalâa edilmiştir. Bu iki kazanın
nüfusunun mecmuu vasati bir hesapla 11742 dir.

6- Dağınık iskânın men'i,

A- Dersimlinin hayat şeraiti onu mezraalarda dağınık iskâna mec-
bur etmiş ve bu suretle hükümet kuvvetlerinin murakabesinden
uzak kalmıştır.

Dağınık iskân vaziyeti devam ettikçe Dersimlinin üzerinde hü-
kümet nüfuzunu tesis etmeğe imkân mevcut değildir. Münferit
binalar birer eşkiya yatağıdır. Evvelemirde dağınık iskânı icap
ettiren hayat şartlarını velev kısmen olsun izale etmek lâzımdır.
Dersimli davarcıdır. Dağınık iskân davarcılığın icabıdır. Şimali
Dersim halkının Garba ve arazisi ziraata müsait olmayan Der-
simlilerin Ova köylerine yerleştirilmesi dağınık iskânı az çok
tahdit eder. Mütebakilerini de mecbur etmek lâzımdır. Bu mak-
satla askeri harekât esnasında münferit evlerin yakılması lâzım-
dır.

B- Geçit ve boğazlarda bulunan köylerin yıkılması ve bu köylerin
hükümet murakabesine yakın köylere nakilleri sarp yerlerde
inşa edilen köylerinde ayni suretle yıkılması ve nakilleri fa-
idelidir.

7- İdare, adliye ve inzibat memurlanndan işe yaramıyanların değişti-
rilmesi,

Dersimde bulunacak memurların hükümetin bu mıntakaya karşı takip
ettiği siyaseti kavrayarak ve Dersimin ehemmiyetini takdir edecek ve mu-
amelâtını buna göre tanzim, icraatını maksada uygun şekilde tatbik ede-
cek derecede ehliyetli ve yüksek seciyeli olmaları mutlak surette lâzım-
dır. Buraya tayin edilecek memurlara tabii hayatın istikrarına kadar fazla
bir imtiyaz bahşedilerek mevcudun en eyilerinden seçilmelidir. Hüküme-
tin; çapulcu ve mütacavizlere karşı biaman ve muti ahaliye karşı müşfik
bir teşekkül olduğu kanaatini filen tesis etmek ancak iyi memurlarla
mümkündür. Tedibe karar verildiği günden itibaren bu evsafta memurla-
rın derhal tayini ve diğerlerinin değiştirilmesi pek lâzımdır. Yerli me-

murlar Dersimlilerin casusudur. Onların Dersimden behemehal uzak-
laştırılması iktiza eder. İdare memurlarının durendiş, adli memurlarının
adil, inzibat amirlerinin cesur ve durendiş olmaları mutlak surette istenen
vasıflardır.

İkinci sene:

1- Harekâtı icra eden askeri kıtaatın garnizonlarına avdetten sonra
Dersim asayişinin müstakar bulundurulması için içinde kuvvetli bu-
lunmak lâzımdır. Bu sebeple bu kazalarda bulundurulacak sabit Jandarma
kuvvetlerinden başka seyyar Jandarma taburlarından bu gün Dersim
içinde bulunan seyyar Piyade alayı ile bir seyyar Jandarma taburu idari
ıslahat ilk tesirini gösterinceye kadar bu gün bulundukları mıntakalarda
bırakılmalıdır.

2- Tekrar bir silâh yoklaması,

Birinci sene taharriyatından saklanması muhtemel görülen ve şüphe
edilen mahallerde ve köylerde yeniden bir silâh yoklaması yapması çok
faidelidir. Dersimli silâhını maişet vasıtası gibi kullanır. Bu silâh elinden
alındığı gün çalışmak mecburiyetini hisedecektir. Bunun için silâh top-
lama işinin kat'i şekilde halli elzemdir.

3- Dersimdeki idari, adli memurların muamelâtını murakabe teşkilâtı,
Elâzizde bulunan vali Dersimin içi ile sıkı temas edemez. Ahvale

vukuf ve yakından murakabe keyfiyeti noksan kalır. Devlet teşkilâtının
faaliyetini teftiş ve murakabe vazifesile ufak bir büro ile Hozatta bir daire
amiri (Vali muavini) bulunması büyük faideler temin edebilir.

4- Dersimlileri mahallen veya naklen topraklandırmak,

Dersimli maişet derdinden kurtulduğu gün şekaveti kendiliğinden
terk eder. Dersimli müstahsil hale getirildikten sonra Dersim işi esasın-
dan halledilmiş addedilebilir. Bu maksatla Dersimliyi ziraata teşvik veya
mecbur etmek lâzımdır. Dersimin içinde kısmen ziraata salih arazide
mevcuttur. Teb'it edilen Dersimlilere ait arazi muti ve fakir Dersimlilere
tevzi edilmeli, ziraatla iştigali teşvik edilmeli ve bu maksatla Dersimliye
kredi vermeli veya doğrudan doğruya yardım edilmelidir. Bir kısım fakir
Dersimlilerin de Malatya ve Elâzizdeki metruk araziye yerleştirilmesi fa-
ideli neticeler verebilir. Bunlara arazi, çift, hayvan, tohumluk ve ev ver-
mek lâzımdır. Elâziz ve Çemişkezek köylerine yerleştirilen Dersimliler
bu gün müstahsil hale gelmişlerdir.

 

Dersimliye yalnız toprak vermek maksadı temin edemez. Çift hay-
vanı, ziraat aleti ve tohumluk gibi ihtiyaçlarını da temin etmek lâzımdır.
Bunun için müsait şartlarla para bulabilmeli ve lâzım olan vasıtalar ve-
rilmelidir.

5- Dersimde yol yapmak,

Dersimde gerek Devlet yolları gerekse vilâyet yollan muntazam bir
program dahilinde başlamak ve devam etmek mutlak surette lâzımdır.
Yollar; Dersimin iktisadi inkişafına hizmet edeceği gibi askeri nakliyatı
teshil edecektir. Bu suretle Dersimli iş sahibi olmak suretile şekaveti terk
edecek şekavete devam edenlerin tedibi kolaylaşacaktır. Bundan başka
yollarda yevmiye ile çalıştırılan Dersimliler çabulculuğa ihtiyaç his-
setmiyeceklerdir.

6- Mektep açmak,

Dersimde açılacak mekteplerle istikbalin Dersimlilerini bu güngünden
daha medeni yumuşak hale getirmek ve Türklüğe yaklaştırmak ve ken-
dilerinin aslen Türk olduklarını öğretmek lâzımdır. Mektepler vasıtasile
Türk lisanı Dersimde temin edilmelidir. Bu maksatla bidayette Plümer,
Mazkirt ve Hozatta birer ilk mektep açmak ve buralara mefkureli mu-
allimler tayin etmek lâzımdır.

7- Kazalarda sıhhi teşkilât,

Halkta hükümete merbutiyet hislerini tesis etmek için her kazada hal-
kın sıhhatile alâkadar müesseseler vücuda getirmek pek faideli görülmek-
tedir. Dispanserler açmak meccanen ilaç vermek gibi tedbirler Dersimli-
nin itimat ve muhabbetini kazanmak için çok emin bir yoldur. Bu mües-
seselere mefkureli ve feragati nefis sahibi doktorlar tayin edilmelidir.

8- Ticari münasebat,

Dersimlilerin gerek ithal gerekse ihraç ettikleri eşya için civarlarında
bulunan kasaba ve şehirlerdeki tüccarlarla münasebata girişmeleri Der-
simin iktisadi inkişafını, dolayısile halkın refahını temin etmek suretile
Dersimliyi çapul mecburiyetinden kurtaracaktır.

Askerî harekâttan sonra Dersimde hali tabii teessüs edeceğinden ka-
saba ve şehirlerdeki tüccar endişesiz Dersim içinde faaliyete geçebile-
ceklerdir. Bu münasebatr hükümet makamlarının ve ticaret odalarının
teşvik etmeleri ve icap ederse müzaheretleri lâzımdır.

Üçüncü ve müteakip seneler:

A- Yol inşaatına fasıla vermeksizin devam etmek elzemdir. İktisadi
işlere inkişaf vermek ve inzibati hususa kâkim olmak için yol
inşasını ikmal etmek ve mazide olduğu gibi yarıda bırakma-
mak esas olarak kabul edilmelidir.

B- Dersimlinin artık eski hayata dönmesine meydan bırakmamak
için ticaret, ziraat ve maarif yollarile temdin ve terfih işlerine
devam edilmelidir.

Dersim hareketi için birinci sene şu kadar paraya ihtiyaç olduğu tah-
min olunur:

600.000 lira askeri nakliyat için 600.000 lira da Dersimlilerin Garba
nakilleri için tahsisat konmalıdır.

Harekâta haziranda behemahal başlamalıdır. Dersim harekâtına as-
keri ve idari bir tetkikin tekaddüm etmesi elzemdir. Dersim gibi geniş,
çetin ve çok silâhlı bir mıntakaya karşı tetkiksiz ve hazırlıksız bir hareket
yapılması makûs neticeler doğura bilir.

Bu hazırlıklar ve tetkikler de şunları ihtiva etmelidir:

Askeri hazırlıklar,

1-  Kaza kaymakamlıklarına ve nahiye müdürlüklerine muvakkaten
zabit tayini (verilecek talimat dahilinde askeri tetkikat yapmak maksatile)

2- Mücavir kıtaatın tatbikatı ve atışları Dersim içinde yapılmalıdır.

3-  Teyyarelerin talim uçuşları Dersim üzerinde yapılmalıdır. Ve bu
münasebetle tayyareden resimler alınmak muvafık olur.

4- Harekâta iştirak edecek kıtaat zabitanının kadro seyyahatlan, E. II.
seyyahatlan Dersim içinde yapılmalıdır. Bu esnada Dersimlilerin harekât
zamanında sığınması muhtemel muğaralar görülmelidir. Arazi, mevazi,
yollar ve sular tetkik edilmelidir. Bu hazırlıklar ayni zamanda Dersimlile-
rin muhitinde bulunan Türk köylerine vaki olacak akın ve tecavüzlerini
de tahdit eder. Dersimli suçlunun yakalanmasını ve suç yapan köy veya
mevkide silâh toplanmasını mümkün kılar.

5- Hareket için elzem olan yol ve köprü ihtiyaçlan ve noksanları tes-
pit ve en zaruri olan akşam temin olunmalıdır.

İdari tetbirler,

1- Yerli memurları derhal uzaklaştırmak.

•02

2-  Dersimi içinden tanımak (silâh, nüfus, erzak, hayvan vaziyetinin
tetkiki aşiretlerin yekdigerile münasebetini ve temayüllerini tetkik, bu
maksatla emin muhbirler istihdamı)

3- Aşiretlerin tesanütlerini gevşetecek tetbirler almak.

4-  Dersimlilerin reislerile şekavetle melûf olanlann Garba nakle-
dileceğine nazaran Garpla iskâna müsait köylerin ve muhacirler tevzi edi-
lecek arazinin şimdiden tetkik ve tespiti.

5- İdari tetbirleri yakından anlamak için B. U. Mf. ligin Elâzizde bu-
lunması muvafık olur.

(1) Lahika

1- Lâçin aşireti rüesası:

Hakim oğlu Yusuf
İbrahim Hüseyin Havlo
Mogomutlu Rıza
Haydar, Hasan
Topal Yusuf

(6 aile Kırklareli kazasına)

2- Aşağı Karaballı aşireti rüesası:
Kango zade Mehmet
Ali oğullan Veysi ve Yusuf.
Murtaza zade İsmail ağa.
Mikâil zade Koç ağa oğulları Hızır ve Süleyman.
Yeşil ağa

Temur ağa oğulları Yusuf Hasan ve Adil.
Koç ağanın kardeşleri Veli, Seyit Han, İbrahim,
Hüseyin, Sabri, Cemil.

(18 aile Lüleburgaz kazasına)

3- Yukarı Karaballı aşireti rüesası:

Hüseyin ağa oğlu Mehmet

(2 aile Bandırma kazasına)

4- İksor aşireti rüesası:

Şadilli Seyit Rıza
Topal Hamdi

(2 aile Kirklareli kazasına)

5- Ferhat uşağı aşireti rüesası:

Kahraman zade Diyap ağa (oğulları Vali, Süleyman, Hü-
seyin, Mahmut)
Cemşit-Zenci (oğlu Doğan)
Kahraman zade Seyit Han
Havişelli küçük ağa oğlu (Mahmut)
Ani hatun oğlu (İsmail)
İncik ağa

Alişar ağa zade Kengo
Süleyman ağa oğlu İsmail ağa

(14. aile Manisa kazasına)

6- Gilâbi Aşireti:

İbrahim Zade Hüseyin
Gona Hasan ağa
Gelâp ağa
Haydar ağa

(4. aile Tekirdağ merkez kazasına)

7- Kol i k Aşireti:

Muhtar ağa
Süleyman efendi

(2. aile Tekirdağ merkez kazasına)

8- Koçkiri Aşireti:

Al i şan bey

Haydar bey

Şad oğlu Paşa ağa

Hasan ağa

Süleyman ağa

Zeynel ağa

Ağa (oğlu Memeli ağa)

(8 aile Tekirdağ merkez kazasına)

9- Kırganlı aşireti:

Şad oğlu Süleyman
Memeli ağa

(2 aile Tekirdağ Merkez kazasına)

10- Aşağı Abbas uşağı:

Zeyno zade Mustafa Meçi ağa (Vefat etmiş)
bunun oğlu İsmi İbrahim ağa - oğlu Ahmet
Zeynel ağanın yeğeni Mustafa - bunun oğullan
(Yusuf Ali, Hüseyin, Ebubekir beyler)
Küçük ağa - oğulları İsmail, Alişan, eski meb'us
Miço Mustafa, Koç ağa

(13. aile Bergama kazasına)

11- Bozukanlı Keçel uşağı aşireti:

Munzur ağa

Pir Ahmet oğlu Yusuf efendi

Ali Şevki efendi

Munzur zade Nuri

Liko

Seyit Mahli, Sayıcan ağa

Munzur zade Ali ağa, Seyit İsmail, Şah cihan,

Pir Hasan ağa Veli ağa

Kahraman ağa zade Mehmet ağa

Hayır oğlu Eyüp ağa

(4. aile Hayrebolu Kazasına)

12- Birmanlı Aşireti rüesası:

Hilorik Hüseyin ağa

(1. aile Akhisar kazasına)

13- Bal uşağı aşireti rüesası:

Paşa Temur
Seycan
Eyüp ağa

206

Seyit Han

Hır oğlu Eyüp ağa

(6. aile Akhisar kazasına)

14- Aşuranlı Aşireti rüesası:

İbrahim ağa

(1. aile Akhisar kazasına)

15- Yukarı Abbas uşağı:

Rüesadan İksor ağası (Seyit Rızanın yukarda ismi geçti)

Diğer rüesa

Kırlavaklı Seyit Ali oğlu (Hüseyin bey)

Seyit ağa

Seyit Rıza oğulları (Baba, İbrahim ve

Seyit Hasan-Hüseyin)

(6. aile Akhisar kazasına)

16- Hamanlı aşireti rüesası:

Süleyman efendi

(1. aile Akhisar kazasına)

17- Perihan aşireti rüesası:

Hayır oğullan (Kimler olduğu tasrih edilmemiştir.)

(Tahmimen 3. Aile Bandırma kazasına)

18- Beyit uşağı aşireti rüesası:

Süleyman oğlu Zeynel

Sol Hasanlı Mahmut

Hasan

Hüseyin ağa

Kerim oğlu Ali

Molla Mehmet zade Dursun efendi

İsmail zade Zeynel

Süleyman oğlu Halil

Zeynelin kardeşi Hasan

(9. aile Salihli kazasına)

19- Aslanlı uşağı aşireti rüesası:

Pülürlü Seyit Ali oğlu Mahmut
Hüseyin ağa Hafidi ağa
Gedikli Koçluca kabilesi reisi Hasan Meko.
Mest uşağı reisi Nur Ali

(4 aile Salihli kazasına)

20- Bezgevir ve Bezgâr aşiretleri rüesası:

Topuz oğlu İbrahim kardeşlen Süleyman ve Mahmut
(3 aile Kırklareli merkez kazasına)

21- Topuz aşireti rüesası:

Alişar ağa zade Veli Dolu Vilo oğlu Mehmet ağa.
Kara Ali oğlu Kego ağa

(2 aile Keşan kazasına)

22- Koç uşağı aşireti:

Çemişkezek reisleri:

Hazeride Kopu

Hazeride Dursun Ali

Ahdükte Ahmet oğlu ağa

Birade Hüseyin ağa

Hozat reisleri:

Kozlucada Kör Seyit Han

Maksut oğlu İdare namı diğer İbrahim

Timur oğlu Hüseyin

Kerim oğlu Beko

Mahmut Seyit Ali ağa

İdare İbrahimin oğlu Seyit han

(10 aile Balya kazasına)

23- Maksut uşağı aşireti rüesası:
Kasım oğlu Munzur ağa
Aydın ağa
Mustafa ağa

Süleyman efendi

Mahmut ağa

Kahraman ağa

Abbas ağa

Ferhat uşağı reisi Aydın oğlu Kahraman, Bazik uşağı

reisi Abdal Hıdır

(9. aile Turgutlu kazasına)

24- Resik uşağı aşireti rüesası:

Oskihte Zeynal ağa
Kâmil ağanın Hklil İbrahim
Abbas oğlu Abbas

(3. aile Babaeski kazasına)

25- Şam uşağı aşireti rüesası:-

Şeyh Hasan

Nuri ağa

Karakaşta Süleyman çavuş

Lilo ağa namı diğeri Hesan

Ali İbrahim

Şeyh Cihan

Munzur oğlu İbiş

(7. aile Babaeski kazasına)

26- Karsanlı aşireti:

Ali ağa, Hasan ağa, Murtaza ağa

Hakesli Keko, Yertal oğlu Ali ağa

Mehmet onbaşı

Harmanlı Musa ağa - bunun kardeşlan İbrahim ve Ali

ağalar

(8. aile Uzunköprü kazasına)

27- Selamlı aşireti:

Plümerde Dursun ağanın torunları Hasan, Musa ağalar.

 

Nazimiye ve civar sof mezraasmda Rıza efendi ile kardeş

leri Fazlı, Resul.

Amca zadeleri Ali ve Süleyman

Ahmet ağa zade Resul efendi

(9 aile Bayındır kazasına)

28- Botanlı aşireti:

Ahmet ağa

Orumlu Yusuf ağa

Veli ağanın biraderi Kelâbi Aşo

Torunu Mehmet (Mehmet Haydar)

Alişan ağa

(7 aile Uzunköprü kazasına)

29- Zerkanlı aşireti:

Plümerde Mustafa

(1 Babaeski kazasına)

30- Çarikli aşireti:

Şeyh Hüseyin bey zade Mustafa ve Hasan beyler
(2 aile Çorlu kazasına)

31- Yusufanlı aşireti:

Mehmet ve Kamer ağalar (Damerişte)
Hüseyin ağa, Süleyman oğlu Keğo
Peşte Zano ağa. Murtaza oğlu Mehmet
(6 aile Keşan kazasına)

32- İzoli aşireti:

Gedik oğlu Mehmet, Yusuf, Aziz
Rişitte Veli Hakkı efendi

(aile Keşan kazasına)

33- Cafer Sinalı aşireti:

Aziz ağa, Kirenik ağa

(2. aile Keşan kazasına)

no

34- Beyhanlı aşireti:

Mir Seyitli Hasan ağa

(1. aile Keşan kazasına)

35- Kısmorlu aşireti:

Hasan efendi

(1. aile Çorlu kazasına)

36- Sür uşağı- Süranlı aşireti:

Hasan efendi
Sür zade
Eyüp ağa

Gülabi zade Timur ağa- Yeğenleri İsmail, Hasan ağalar
Haydar zade Haşo- biraderi Müdür ağa
Maykiritli Gebanlıların reisi Hasan ağa
(9. aile Çorlu kazasına)

37- Haydaranlı aşireti rüesası:

Büşnekte Ahmet ağa oğlu Kamer
Hızır Hocan köyünde Ali oğlu Hızır
Umum reisleri:

Mehmet ağa oğullan (Kelman Hüseyin)
Birader zadeleri (Hüseyin, Musa, Süleyman, Ali)
Süleyman kabilesi reisi Roştaklı Kamer ağa
(9. aile Susığırlık kazasına)

38- Şeyh Mehmetli - Modanlı aşireti rüesası:

Hişto köyünde Hızır
Nur oğlu Ali
Mehmet Ali oğlu Bakö
Nazımiyenin yukarı Harikte Keko
Harikli Kihto oğulları (Kamer, Hüseyin)
(7. aile Keşan kazasına)

39- Sökeli aşireti:

Ali ağa

(1. aile Kula kazasına)

40- Hormekli - Horik aşireti rüesası:

Mehmet efendi
Süleyman ağa
Mustafa ağa
Pertal - Battal ağa

Giverikli Süleyman ağa, bunun oğullan (Bertal, Ali, Ha-
san)

Süleyman ağanın kardeşları (Bertal efendi, Hüseyin, Ha-
san,
Süleyman ve Ali ağalar)

(13. aile Malkara kazasına)

41- Demenanlı aşireti rüesası:

Kamer ağa
Cebrail ağa
Hasan ağa
Cibozer nam Şerir

(4. aile Bandırma kazasına)

42- Zerkanik aşireti rüesası:

Timkin ağa

(1. aile Malkara kazasına)

43- Pilvenk aşireti rüesası:

Zilânlı reisi Küro oğlu Süleyman (Perteğin Oskonik kö-
yünde)

Kardeşi Hasan
Köşs oğlu Hacı Mustafa
Halifanlı reisi Seyit İbrahim oğlu Süleyman
(4. aile Malkara Kazasına)

44- Beritanli aşireti rüesası:

İbrahim
Zülfı Paso
Ali ağa

(3. aile Kula kazasına)

45- Seyhan aşireti rüesası:

Hüseyin Seyit Ağa
Ciki Ali kiro

(2. aile Kula kazasına)

46- Kodan aşireti rüesası:

Hasan efendi
Dilo Ali Kır

(2. aile Alaşehir kazasına)

47- Balabanlı aşireti rüesası:

Halil ağa zade Paso
Mehmet ağa
Kamer ağa

(3. aile Çorlu kazasına)

48- Derviş Cemal evlâdı aşireti rüesası:

Erzurumlu Şeyho Zade

(1. aile Alaşehir kazasına)

49- Sarı Sultan - Sarı saltık evlâdı aşireti rüesası:

Asılları Türktür, mutidir.

50- Ali Abbas evlâdı aşireti rüesası:

Kistini i Ağa Dede
Terlikuklu Ali ağa

(2 aile Alaşehir kazasına)

51- Şadilli aşireti rüesası:

Oho ağası Necip ağa zade Hasan ağa.

Umumi reis Mustafa ağa

Mehmet efendi

Adil bey

Rifat Hüseyin ağa

Zülfü

Mehmet efendinin oğullan (Seyit, Ali)

(8 aile Bandırma kazasına)

52- Kâz aşireti rüesası:

Osman bey

(1 aile Kırklareli merkez kazasına)

53- Garanson aşireti:

Hacı Didi bey

(1. aile Ödemiş kazasına)

54- Garabaş aşireti rüesası:

Abdal ağa

(1 aile Ödemiş kazasına)

55- Sultan Munzur aşireti rüesası:

Seyit oğlu Seyit Süleyman
Seyit Emin

(2 aile Ödemiş Kazasına)

56- Baba Mansur aşireti rüesası:

Mazkirtli Seyit bey
Plümerli Sait Mahmut

(2. aile Ödemiş kazasına)

57- Avucan aşireti rüesası:

Kababallı Seyit Hıdır
Seyit İsmail

(2. aile Ödemiş kazasına)

58- Kureyşanlı aşireti:

Ali Çavuşun Hasan efendi

Seyit Mahmut Mahalli ağa

Derviş İbrahim

Zeynel Çavuş

Haro, Seydo, Ali ağa, Havr köyünden rehber

Köresipi Köyünde Keki Ali

Bert Türüşmekte Hasan efendi

Tarda köyünde Dibo ağa

Kiginin Sitir köyünde Casus İbrahim

Nazımiyede Renan köyünde Mahmut oğlu Hamdi

Nazımiyede Gülik köyünde Hasan, şeyh Mehmet çavuş

Zine köyünde Seyit Mahmut oğlu Aligâh

Kalman köyünde Mehmet oğlu Süleyman

Çamuret köyünde Zeynel ağa

Kiginin Sis köyünde İbrahim ağa

(19. aile Saray kazasına)

59- Şükranlı aşireti rüesası:

Ali ağa

(1 aile Uzunköprü kazasına)

60- Şeyh Mehmet Dede evlâdı aşireti:

Doğan dede evlâdı

(1 aile Alaşehir kazasına)

61- Pir Sultan evlâdı aşireti:

Kiştemli Seyit Mustafa
Seyit Hasan

(2 aile Alaşehir kazasına)

62- Şebelânlı aşireti rüesası:

Mustafa ağa
Rıza ağa
Hüsnü bey

(3 aile Alaşehir kazasına)

63- Cibranlı aşireti:

Ahrnet bey (Şeyh Saidin Kayın biraderi)

(1 aile Kırklareli merkez kazasına)

64- Abdalanh aşireti:

Plümerli Nur oğlu Mustafa
Tercanda Lâz Hüseyin efendi

(2 aile Balya kazasına)

65-Arilli aşireti rüesası:

Kirişli Yusuf ağa

Kardeşleri İsmail, Hüseyin, Ferhat

Amca zadeleri Alık-Muhik

Türk Mehmet ağa torunu Hüseyin ağa-oğlu

Yusuf ağa

Mahdudan kabilesi reisi Ramazanlı Dursun ağa

Şakolan kabilesi reisleri

Nazımiyeli Hüseyin

Mirç ağa

Dirizli İsmail

Nazımiyede Battal oğlu Musa

Keşkovarda Keko

Ferhadan reisi

Diyikli Deli oğlu Hüseyin

(17 aile Balıkesir kazasına)

66- Alanlı aşireti rüesası:

Mazkirtin Çuku köyünde Hasan ağa
Mazkirdin Korton köyünde Hüseyin ağa
(2 aile Susığırlık kazasına)

67- Hiranlı aşireti rüesası:

Mustafa ağa
Mehmet Ali ağa
Hüseyin ağa

Kirinste Mustafa ağa

İbi Mahmut köyünde Mehmet Ali

Sindam köyünde Ali

Dest oğlu Mehmet oğa

Palon köyünde Hüseyin efendi

(8 aile Pınarhisar kazasına)

68- Bütikanlı aşireti:

Hüseyin ağa zade İbrahim ağa
Zeynel ağa
Ali ağa

(2 aile Kula kazasına)

69- Çambeyli aşireti:

Hasan ağa

(1 aile Uzunköprü kazasına)

70- Şekanlı aşireti reisleri:

Yazılı değildir.

71- Alkanlı aşireti reisi:

(2 aile Pınarhisar kazasına)

72- Badilli aşireti reisi:

Mahmut bey
Abdürrahman bey

(2 aile Pınarhisar kazasına)

73- Bileş aşireti:

Milli Halil bey Veli bey

(1 aile Pınarhisar kazasına)

74- Kubatlı aşireti:

Ali Resul ağa

(1 aile Vize kazasına)

75- Hasenanlı aşireti:

Muti bey

(1 aile Vize kazasına)

76- Mala aşireti:

molla Ahmet

(1 aile Vize kazasına)

77- Yelci aşireti:

İskender Ağa

(1 aile Vize kazasına)

78- Şayak aşireti reisi:

Yazılı değildir.

79- Şertik aşireti reisi:

Necip efendi

(1. aile Akhisar kazasına)

80- Kirako aşireti reisi:

Yazılı değildir.

81- Kumsur aşireti:

Resul ağa

(1. aile Vize kazasına)

82- Puğ- Puhar aşireti:

Hasan ağa

(1. aile Vize kazasına)

83- Az aşireti:

Mehmet ağa

(1. aile Akhisa kazasına)

218

84- Aatmalı aşireti:

Battal ağa oğlu Mehmet efendi

(1. aile Akhisar kazasına)

85- Hitsor aşireti:

Kahraman bey

(1. aile Vize kazasına)

86-Eşref aşireti:

Mehmet ağa

(1. aile Vize kazasına)

87- Harun aşireti:

Mehmet ağa

(1. aile Vizekazasına)

88- Bekir uşağı aşireti reisi:

Yazılı değildir.

»

89- Sinamilli aşireti:

Hacı Hasan ağa

(1. aile Malkara kazasına)

90- Malhas-Al Hasan aşireti:

İbil ağa

(1. aile Malkara kazasına)

91-Bulyan aşireti:

İyores ağa-Hasan ağa

(1. aile Malkara kazasına)

Bu suretle Dersim havalisinden 347 aile Garba nakil edilecektir.

 

1-Tekirdağ vilâyetine

Aile
4

2

16

14

Aşiret

Celâbi

Kuhk

Koçkıri

Kırganlı

Bozukanh- Keçel

Zerkanik

Pilvenk

Sinamilli

Malhas

Biilyan

Gideceği yer
Tekirdağ kazasina

Hayrebolu kazası.
Malkara kazası

19

Kureyşanlı

3

Balabanlı

2

Çarıklı -

1

Kismorlu

9

Sur uşağı

15

16

Tekirdağ

14

Hayreboi

8

Malkara

19

Saray

15

Çorlu

Saray kazasına
Çorlu kazasına

kazasına

72

220

idime Vilâyetine
8

Karsanlı

Uzunköprü kazasına

7

Botanlı

"

1

Şükranlı

"

1

Çambeyli

17

6

Yusufanlı

Keşan kazasına

3

îzoli

"

2

Cafer Sinalı

1

Beyhanlı

m

7

Şeyh Mekmedanl

2

Topuz

"

21

17

Uzun Köpü

Kazasına

21

Keşan

38

Kırklareli Vilayetine

6 Lâçin

Kırklareli kazasın*

2

İksr

3

Bezgâr

Kâz

Cibranlı

"

11

2

Şekanlı
Alkanlı
Badilli

Pınarhisar kazası

__

Bileş

5

Kubatlı
Hasenanlı

Vize kazasına

Mala

Yelci

Kumsur

Buğ

Histor

Eşref

Harun

13
18
11
5
9

56

Kırklareli

Lüleburgaz

Babaeski

Pınarhisar

Vize

4- Balıkesir Vilayetine

2             Alanlı

Haydaranh

11

17

10

2

Araph

Ferhat uşağı
Abdalanlı

Kazasına

Susığırlık kazasına

Balıkesir kazasına
Balya kazasına

2
3
4

17

17
11

Şadilli

Yukarı Karaballı

Perihanlı

Demenanlı

Hiranlı

Balıkesir kazasına
Susığırlık

Bandırma kazası

Bigadiç kazasına

 

12

Balya

17

Bandırma

8

Bigadiç

65

5- Manisa Vilayetine

1

Şerlik

Akhisar kazasına

1

Az

1

Atmalı

II

1

Barmanlı

6

Bal uşağı

1

Aşuranlı

6

Yokarı Abbas

1

Karamanlı

18

6

Maksut uşağı

Turgutlu kazasına

4

Arslanlı uşağı

Salihli kazasına

9

Beyit uşağı

13

14

Ferhat uşağı

Manisa kazasına

2

Bütükânlı

Kula kazasına

1

Sökeli

3

Derikânlı

2

Seyhan

8
2

Kodan

Alaşehir kazasına

1

Derviş Cemal evlâdı

"

2

Ali Abbas evlâdı

"

1

Şeyh Mehmet dede

1

2

Pir Sultan evlâdı

3

Şevelânlı

11

14

' 18

9

13

8

11

Manisa kazasına

Akhisar

Turgutlu

Salihli

Kula

Alaşehir

73
6- îzmir Vilayetine
13

Hormekli

Tire kazasına

1
î

2
2
2

8

Gransor
Garabaş
Sultan Munzur
Baba Mansur
Ağuhan

Ödemiş "

13

Aşağı Abbas

Bergama kazasına

9

Selamlı

Bayındır "

13

13

8

8

Bergama kazasına
Tire kazasına
Ödemiş kazasına
Bayındır kazasına

23

7- Hulâsa:

72
38
56
65
73
34

Tekirdağ vilayetine

Edirne

Kırklareli

Balıkesir

Manisa

İzmir

347

224

Uçyüz kırk yedi ailede 3470 nüfusunu Trakyaya nakli masrafları:

Lira

4437

33520

41640

1180

17350

17350
10110

125887

41640

5973

173500
Lira

173500
104100
22400

Han köyden Ferhat istasyonuna tiren (nüfus başına 127

kuruş)

Ferhat istasyonundan Mersine (nüfus tiren başına 966

kuruş)

Mersinden Çanakkale, Gelibolu, Şarköy, Tekirdağ va-
pur ücreti (nüfus başına 12 lira)

Mersinden bindirme ve diğer iskelelerde indirme mas-
rafı (nüfus başına 34 kuruş)
Ailelerin bulundukları yerlerden (Hanköy) istasyonuna

kadar nakil

masrafı (nüfus başına 5 lira)

İskelelerden iskân yerlerine kadar nakil masrafı (nüfus

başına 5 şer lira)

Hareket yerinden iskân yerine kadar 15 günlük iaşe

masrafı (yevmiye 20 şer kuruştan)

İskân yerinde iki aylık iaşe (yevmiye 20 şer kuruştan)
Memur harcirahı, müteferrik ve düşünülmiyen diğer
masraflar.        %

Nakliye ve iaşe ve müteferrik

masraflar 347 hane inşaası (300 lira hesabile)

Çift hayvanı ve tohumluk

300000