Dersim Bayragi..
Sey Riza

Dersim jenosidini
Anma Gunu
Her Yil

12 Temmuz

baner

Dr.Ali Kilic

Annesi

Dr Ali KILI
 
NAMA DAYIKE,
MELEKA HEMEDE MİRZALİE SILEMANİ’RE
 
 
Diyarbekir,Seyrantepe
Mespısxane Eskeria Tirku
Asma Amnunia Vırene 1973

 Dakıle, Dakıla mı, Mela mı,Day,

 
Ez
ewru, mepısxane Diarbekir’de, bone diyine de, cıle hu ser o,nişt ro. Mı sıma,dewa ma, Baxe vere evere ma, ua eme Muzıri mı andera hu viri.. Tu, Pi mı, bray mı, Sılema, Memed Ali, Seydali, xal mı Mıstefa, wua mı,Aisa,Yemose, Amike mı tde yene ‘ra mı vir. Perodais e,sıma Tertele Dersimi, amıka mı Sengal, Khalike mı, Ap Mirzali pencere mepısxani’ra dot vere Tanq Topune Dewleta tirki yene ‘ra vere ımune mı.Dı roj nara av Bakıle mı ve, Ape mın o Pil, Memedi, amei, Seyrantepe’de ez mepısxane de diu. Bakıle mı, mı’ra pers kerd vake :” Bıko, mepısxan o khe sıma tedere, ku yo?” Mı ki Bone diyino khe ma tderime, mı mısnara Bakıle ho’ra mı va “ Bao ma, hazka, ha bon de mepısme ”.Lewe mı’de Musa Anter, Mehmet Tysz, Ferit Uzun, Ahmet Zeki Okuoğlu, Dr Tarık Ziya Ekinci, M. Emin Bozarslan, Mehdi Zana, Mmtaz Kotan, Nizamettin Barış Avdıle Siverek, Bayram Siverek, Hesen Glmez bi. Bakıle mı huya vake “Mı eskheria hu ta kerde, na cao khe sıma tede kerde hepıs, na cai, axıre ostoru vi, ma ta ostori giredene”.Ma t de pia huaime Pe teli de Ape Mı Memed bıne zımelu’ra huyene. Mı va “Apo ınare hen huyna?” Mote Ferit Uzun Mehmet Tysz bi, vake “ na havale to mordeme de xırte, ez sıma mepısxane ken wei, keı khe sıme vejai, hfe Khalik Mıle Uşeni Aşıra Avasu’ra bijere”. Ma oncia tde pia huaime...Bakıle mı, Ape mı Memed, bi raşt şi. Ez Ferit Uzun Mehmet Tysz ma ame ime, ma veng dara Zeruk Vakıf Ahmetoğlu, Ahmet Okuoğlu, Musa Anter. Na niada khe bertenge Qause hot nwerdani este, vatena Bakıle mı rasta. Dakıle Qausa Mepısxania ez 182 havalune pia ma tederime, ta axıra ostoruna ,mare kerda mepisime.Ue in a.182 mordemi ri hu zu kurna ue de şune Zu WC hu esto..Ua germine ina.Kes hu ni şuno.Germo. Zof germo. Şie de germineni 52 wa.Waxto khe vere pencere niseme ro, dot’ra vao khe yeno tu vana adıre vere fırıno tandura adıt khıle dana..Germ ri mordem keno husk.Jede haval ne weşe. Doxtor ino.Derman ino. Axura vırene de tde cile havalu pıre aspızu vi.
Mı ve qomandani ra da pro, ca mı vurna ez rusnu axura diyine.
 
 Tevera bese ne keme tua mı hernime. Kantin deste eskeria dero. Jede i in o. Werdene karawana eskeri a. Zere germia cemdermu ardi vi  havalu mere di vi.Ma n werd peiser arnara cı. Teneke hemgen, Runi, pendir o Ape mı Medi ardi vi Qomandane Qolordiye 7 e gureto berdo. Mı afkate ho’ra vake su gere Qomandani bıke yi tuun hemgen turaqe mq tırto. na dijden kerdena, Qumandan tirki dızdo, dızde kero.
 
        Dakıle ez to’re na axıra ostorura mepısxane Diarbekir’a na nama nıvısnon. Cil sero niştime ‘ro.Dorme na axıra ostoru arali hire or suri tll esto..Pe Tlu’ra or hete mepısxani poncas şesy tanqi topi este. Mitralyozi arne ra ma ser. Cer zere desta Diyarbekir’de Pe 7.Qolordine spede rew eskeri talim cene sordı’ra hata su venge peqa peqa eku hesneme. Sıpede ez havalune ho ra van “ eke eskere tirku bi je hala hala kutku” Ma huais ceno.Axura ostoru na hirey cai a. Axıra vırene de a khe newde am p pgureto yi este. Nate dote Axıra vıren  diyine de mızxalei (hcrei) este. İ.Kaypakkaya na mızxalu’de vi Axura diyine ma 182 kırmacime ponc ses tirki este. Axura hireyine de Nurci nisene ro.. Havale mı Ferit Uzun wes tomır cineno, lawuke vano:Venge hu, jı roşta tij bereqin o. Ferit vano: 
 
    “Day! Ez xorte kırmanci o, ez son prodais Day’
     Ez gereke birine kıstene Day tu me berve!
     Dayıka  mı tu tım Kurdistan a
     Ez ve hu tu xelesnon bındesteni’ra,
     gereke ez bı mırıne Day tu me berve!
 
Dakıla mı,
Ez nıka vaten hesnena tu ser, tde qese tu mı’re Terteli sero qesei kerdi,gosune mı de eve lawuka Ferit bene derge sone.Yeno’ra mı vir roza khe ez ve to’ra ma pia şime Hgao Pil e Khalikhe mı.Peroj ra tipia, Ez tu Khalık mı, ma pia Hgao Pil’ra bime raşti am ime sere Pule Qula.Khalik mı’re perodais ho ser o, qesei kerd. Cerr eme Xarik mısna’ra mı, dot gıle Puli. Azgu, Xozmerage , Xıloz, Xaskare, Borr Gini .utur yı vırenia dısmeni bırnai vi.Qale Xale mı Ali kerdene.Sewkania xale mı perodaiso err mı’re qesei kerdene. Honde perodais’ra tipia huyene.ıme Khalik mı jı roşta ıme sırtlani bereqiene.Darde kerdena Ape tu Ali Mir Z’Ali Sılemani, utır u we Seyd Rizai’ra pia Dardekerdi vi yı mı’re qesei kerd. Deste hu arna’ra hete Ko Suri ser, Vaka” niade, ha gıle ha koi’ra alai eskere tirki dorme hurdi xalune tu guretivi.Ali ve Hesen’ra.Ram vorai vi, mız duman bi vi.Yine amana eskere tirki mız’ra ne di vi. Xafılde duman darino we, niadane khe alaia tirki dorme arali bırno.Eve coamerdi daivi pro.Pee c, eskeri p guretivi.Ca ma cı’ra perskerdevi. Xalune tu qesei n kerdivi.Av Xale to Ali, hata mi kerdi vi wele.Verva yı dayvi Hesen’ro eziyet kerdi vi.Hesen qesei n kerdi vi.P”e c hurdi ime Hesen verva Ali veti vi.Ali qesei ne kerdi vi. Qomandani sungi peıra sanay vı Ali, vere qırtıke ‘ra vejai vi. Hurdemine qesei ne kerdi vi. Eve coımerdi şehit bi.” Mı ımune Khalik de niada hierşi rira gır biyene. Tu ki berva. Pule Qula de ma nistimi ro Khalik mı esıke hu vet, qılaun kerd pıre kamosi, ceve ho’ra kemera adırgi vete. Pi nero sere kemera adirgi. Eve adırge da puro.ik vejia pi fiştera cı, Khalik pia vesai nero sere kamose Qılaune hu ser..Qılawun sımıt d sana hu. Tij nişti vi ser.Şuanune mali, mal gai hete Azgu’ra sanai hu ver ardi vi. Dorme dewe. Dka mı Ete veng da, ma uştıme ra şi me e. 
 
Tu mı ra perskena vana “ tu ınare mı’re nine nusnena? Seveta ınayi? Qeı qale lauka havale hu n kena?”. Qesa raste, perodaise xalune mı am vere ımune mı. Perodaise tu, Perodaise Khalik, Prodaise Mirzali, Ko’ra mendena sıma Sengale.
Ma ta kerdime axura ostoru, p sıma khe gureti vi, ca sema Xeceri de senen vi?
 
Havale mı lawuka hu vano:”Day tu ez ardu ri dina. Tu ez şutu eve hersu ımune hu, zere derd  xızanen’ra , ez gereke bı mırine Dayıka mı tu me berve!”.
Beno dakıla mı, perodais ideale mordemi o.Khalike mı tu ki vatene “ “ma hiefe hot bedelune hu gureto”. Tu rınd zof rındek zonena merdene darde kerdena xortu ne ma. B ek, b qewxa, b hewl b xırav.Qesa raste na xortu sıte cızıkune sıma lito. Perodaise xalune mı adır khıla welate ma wa. Perodaise Dersimi nun sola ma wa.U asmen’ra astare, hewra ram, firig’ra genim, roşt’ra peme, tij’ra dısmala azadia. Yı hierse ımu,ewru ma’re bi kosavi adiri, ma’re bi khıla dısmala azadia tertele Dersimi.
 
Dakıla mı,
Ez hen zonon khe, bervise sıma, bervis ni o,perodaise ekıne Tertelio.U pe ek de, lawuk vatena Yvıse Sei Khali o.
 
Havale mı lawuke vano.Haval hen zonene khe, sıma seveta merdena ma bervene. Ha ez hen zonen khe sıma seveta azadi dov pro, u sene qeso henen vano? 9utir hi vira keme? Waxto Xale mi Ali  Hesen Koo Sur de kisai, waxte 52 gule e khalime qrkerdi, waxto khe 250 demeniz Mar_k’de qirkerdi qaz verdai’ra ser wsnai kam hu vi’ra keno Day, Dakila mi?
N hevale mı n zonene khe tu herme ho’ra hire mawzeri gire dai vi. 
Tertele Dersimi’de. Sıma kosavi adır saynai we seveta azadi gonia domonune ho de.
Dakıle mı
 Havale mı Ferit, Cigerxwin’ra vano:”Sıma hata kei bıne destne axa begu de manene? Sıma hata kei na rezil u rusva manene? “ Vatena Cigerxwin wesa rında,letei’ra rasta.Heto bin
‘ra vatena igerxwin kemi a.inare? Tıka na axıra ostoru’de 25 endame partia Dr Şiwan este, jede hu, axa Bege. Yıne ‘ra kes tirki n zone. Mamo, Agit Tanrıkulu, Şewab Bilgi qe tirki n zone.Na hevale PDKT jede axa Bege. Cigerxwın seveta Stalin Şoare vati vi. Dersim Qogiri tu a n vat.Jı Nazım Hikmeti tua n nıvısnai vi. Stalin ki tertele Dersim de ek roti, Tanki dai Dewleta tirki ma qırbı kero utir khe dewleta alamani  64 Taire Bombardımane Heikel dai vi Devleta tirki, ko ma jar bazar u sukhe mılete ma bomba kerdi, ko ma hga ma, dewe ma rıznai,vsnai, dardi we.Ma khe bıne  bamdıra Axa u Begu biyene, axa uxure Devleta tirki qır nekerdene, Axa Şırnak Silopi na axura ostoru de ne mendene.Eve zovina qese Ma khe bıne  bandıra Axa u Begu biyene, ma ek guretene yı kıstene, qeso gırs,mesala ine vi, azadi ma’ra nijdi vi..Hete ju’ra vatena Cigerxwin de niweşia aqle burjuvazi qıskekianara zon, na niweşi jede kora. Gama perodaise dergi n vinena.Bado, kes la fedodalizm faşizm  kolonializm  emperyalizm hu vira ne keno. Perodais verva oremino, strateji taqtike hu vurino. Demdais welate ma, raa Azadi sosializm xeile derg a, kılm nia. Jı Cigerxwin xorte ma xeta kene. Perodaise yine, hata nka, karker dewuz  qıslac dıma n şi.Guro gırs ne kerdo.Raa prolataria sas kerda. Nu karaktare sınıfa yi no. To’re eve dez anra zu, heşte na’ra av or qıslaci Şırnaqi ami mepısxane. Xevere d mı vake “ or Dersımiz ame, su cı’re cilu rake!”.or mordem amei. Ez nas ni konu. Mı vendara Dr Tarık Ziya Ekinci am muayene kerd, vake na mordemu zof şaset dio”.Kotira, roza vine ust’ra. Komn de ca ine vi.Havalu ara hu kerde, do’ra tipia mı yıne ra pia ara hu kerde. Ez mısu khe ne or mordemi Dersımız ni, hema yine verva cendermune titku or saati eve eku dai vi pro.Hen ke şaset div khe nem roza’ra tpia bese ni kerd hu ser raurze. Mı havalune ho ra vake qıslac bijerime Kommne ma. Ahmet Zeki Okuoğlu vake “ ı mnasbet? Ma rewşen ime, dewuzu’de n niseme ro”. Ez sas bne medu rasta khe niweşia aqle burjuvazi qıskeki ewta, kora.
 
Dakıla mı,
Ez to ‘re na axura ostoru se ro  dı hire qesu anra dust.Axıra vırene ma 182 mordem ime. Pesewe ta pıstik kene,  tay hewun de ikene vane “afff.. aff..”. havalu hewun’ra hesneno pe.Eve qesa raste, S.B. kare siyasi’ra zu ki  Avdile Siverek esto. Zaza o..Bray Avdili serkomsere Siverek kısto.Avdilei ki pışto hu gureto şio no pa, serkomser kisto. Afkat Serhat koto mekeme Avdillai. Hurdemia pia arde kerde mepısxane. Avdılla Zof Zazao de er o. ıme hu yo ju seqeto. Ez hen fam kon khe pe na qomplo Aşıra Bucağu esta.Rasta khe xeta Serhati ina.Mepıskerdena Serhati zılm o. Bakıle Serhati, Serdare PDK T vi.MİT u dai vi kıstene. Mı sera 1961 Kovara Deng’ia khe Dr Şıwan ma’re eve deste K.Y. rusnai, e ma, mı u waxt sımare şere rameti Faik Bucak arnene ra zone ma, mı sımare wendene, “n nun o, n tene o ,Wui Heqo! na qeda bela koti’ra veji, Dewlete her i ma ma’re gureti, ma kerdime xızan, havali pers nekene sılam nedane pi u bıra, Haqo tu ina tsani ra merdime vere em gureto”. Ez Serhati estemol’ra nasken. Serhat, bra hu Serta lewe mı de Kadırga de mendene..
 
A roze vere penceride Avdilei  nun nai vi ro, pe c gorini amen werdene.Avdıli pe gorgeine  gureti vi. Dakıla Avdilei, roza semi amei vi vinetais ..Ma ame ime vere teli, Avdıla vake” Dakıle ha bije na gorgeine bere ra verde, ez eve comerdia hu tıka na mepısxane de vındon. Mı hife bray ho dewleta tirki’ra eve eren  comerdi gureto”. Dakıla Avdilli vake” ez qedaye laze ho bijeri, tu laze kamıj coanıka.”
Dakıla mı,
Ez rınd zonon khe sıma Tertele Dersim de, ji Qogiri teina mendi. Tertele name sıma o,Tertele de sıma eve perodais hu ver estena..Sıma lınga eki onte. Sıma cin coamerdi, tde pia da pero. eme Muzıri eve goni gura. Viştu or seati em gonn şi. Perodaıise sıma ma’re jı roştia hard asmeni ‘ra menda. Ez hen zonon khe ma ve bervis ni, eve perodais dse kokonializm faşizm emperyalizm rızneme.
Day Dakıla mı,
Ewru, ji vijer, venge tu vere dse mızxalune mepısxani de hesna.Tı ama vere teli.Deste ma giredai vi. Mı perodaise sıma sero delxe kerd. Mı Ferit’ra vake Ferit Lawuke vano:
“Ai aii le mın ai aii le mın Day
Dersim o Qogiri o
Yıne kışti vi xort Miri 
Ai aii le mın ai aii le mın Day
Dersim o, Qogiri o,
Ferman gıran o ardi kıstene bav bıra
Ax Dersim tu domon a, zeria mın a bela
Ai aii le mın ai aii le mın ai lemıne Day”
Haval perodaise sıma sero lawıke vano:
“kes kesreta sıma sıma n zono”.
Dakıla mı,
Ma rınd zoneme ,lawuke ma, ikenia tertelia. Khıla ekun Adır guretena bıria. Lawuke ma, ineviai de perodais ane ra zon. Delxe zanista ineviaia lawkune ma’ro yena dina. eki,goni,kefeni,kıstene, haskerdene, hu verestene, verva bındesni perodise terteli, tde pia matrial lawukune ma . Lawuk ma, eko erjin o. Khila kuna ra c. Adr o, sann o w, finora c rena. Oa smteni a, brnin a.Vsanya n qedin a. Tertel o, bra bray dano kstene. Zera bela ji demdaise  Dersim Qogiri kou fine reqs eku.
 
Dayka Delale,
Mepisxane Dyarbekir, dş, bese n kene roşta azad wesan.
Rena, eve roja sure, khila sure, tertelo sur.
Laze tu Al
 
 
 
Dr Ali KILIC