Dersim Bayragi..
Sey Riza

Dersim jenosidini
Anma Gunu
Her Yil

12 Temmuz

baner

1BerhemDergisiDersim Dini “Raa Heqi” de ozgun bir
Beyit-Dema
Kirmancki ve turkce cevirisi
Kaynak: Berhem Dergisi
Sayi 6-7 yil 1993 Ankara
Derleyen:Munzur Comerd
Turkcelestiren:Mustefa Duzgun

BAVA HESENE KOLU VENGA HEQi DANO! 
 

BAVA HESENE KOLU
VENGA HEQİ DANO!


Areker. MUNZUR COMERD

 

Zaman zaman çeşitli kişi ve çevrelerin, Zazaca ve Kur-
mançça konuşan Dersim halkının, buna karşın ibadet dili
olarak Türkçe'yi kullandığı yolunda görüşler ileri sürdük-
leri biliniyor. Gerçi bir halk ya da ulusun kendi anadilin-
den başka bir dilde dini vecibelerini yerine getirmesinde
yadırganacak bir şey yoktur. Bu daha çok inandığı dinin
kutsal kitabının hangi dilde yazılmış olduğuna bağlıdır.
Türkler ve Kürtler'in Sünni mezhebine bağlı kesimleri de
dini görevlerinin önemli bölümünü Kur'an diliyle, yani
Arapça ile idame etmektedirler. Bizce bunda şaşılacak bir
şey yok, bunu yadırgayanlarsa başkaları! Daha çok Der-
sim'i ve Dersim halkını yakından tanımayan, o halkın
şeriat düzenine duyduğu tepkiyi ve laikliğe olan sıcak ilgi-
sini anlamakta güçlük çekenler, bunu adeta bir töhmet gibi
ileri sürmektedirler.

Oysa gerçek başka! Bir kez yöre halkı özellikle 1937-
1938 Kırımından, hızla açılan okullar ve alınan diğer
önlemlerin etkisiyle Türkçe öğrenmeye başlar. Daha
önceleri ise, bütün memlekette Türkçe mektup yazabilen
sadece birkaç insan var. Peki Türkçe bilmeyen bu halk
hangi dilde ibadet etmiş, nasıl yakarmıştır? Açıktır ki bu
gereksinmesini kendi anadilinde karşılamıştır. Bektaşiliğin
Türkçe dua ve deyişleri ise çok sonra, ama yaygın olmayan
bir biçimde öğrenilmeye başlamıştır. Kanımızca; yöre
halkının cem ve yakarışlarında ettikleri dualar, okudukları
ideyişler derlenip yazılı hale getirilmediği için bir çok
kimse ve araştırmacılar kolay yoldan sözkonusu yargıya

ulaşmıştır. Uzun bir süreden beri başlatılan ve şimdilerde
artık yargıda bulunmamıza imkân verecek bir düzeye
ulaşan araştırmalarımız, Dersim'li Aleviler'in dini vecibel-
erini ağırlıkla kendi anadillerinde karşıladıkları, kendi dille-
rinde cem tüttüklerini ve kendi dillerinde dua ettiklerini
açıkça ortaya koymaktadır.

Şimdilik bu konuyu yayınlanacak olan araştırmalara
bırakarak, Dersim'li Alevi dedelerinden Bava Hesene Kolu'
nun cem tutarken okuduğu deyişin metnini sunarak, belir-
tilen yanlış ve eksik kanıları bir nebze olsun düzeltmeye
çalışalım.

Okuyucularımızın cemlerde kendine özgü bir makamla
söylenen bu Kırmancki/Zazaca ilahinin metnini yakından
tanımaları için, hemen bitiminde Türkçe'sini de aktarıyo -
ruz.

Yanlış anımsamıyorsak bu metinler ilk kez Berhem'de
yayımlanmaya başladı. Daha eski dönemlerde yayımlandık-
larını gösteren henüz başka bir belge yok. Elde yazılı me-
tinlerin olmayışı, her din adamını kendi bildiği şekilde
cem deyişi söylmeye itmiş ve böyle zengin bir ilahiler ko-
leksiyonu oluşmuştur. Burada okuyacağınız metin, Bava
Hesen'e aittir ve aynen yayımlıyoruz.

De himmet kere!

Ne mıva tari yo, san o
Wexte yer û qonaxan o

Hezreti Xızıri persena, meymane meymanan o

Xore Xızıri verocere

qılawuze xeri -Heqo- ma re zerre kero

Xırava çetine -Heqo- ma re def kero

Xatıru ver şano

Aspare berz u alçaxi şano

Ceme Qırxleru şano

Sebebe xere -Heqo- ma re zerre kero

Xırava çetine -Heqo- ma re def kero

Na delxe de cerenu wucaxe pire xo

Seyd Hesen e Bone Tasniye vero

Ne vano meymane pire mınazli yo

Meymane xo persene, ne vano Hezreti Xızır o

Hezreti Xızıri verocerine

qusır, çetin

vace az u uze ma ra düri bero

Tari yo, san o

Feqir xore Heqi verocero

Name Heqi namovvode wes o

Jüyo ke venga Heqi dano, kes morun nemendo

Vace xırava çetine çevere az u uze ma nekero

Vace deco gıran Heq u tala cane ma mekero

Cane ma ma re -vace- zede neveno

Xore kudiyane şiyane Kerte Buyer Bavayi

Ne mıva aspar cero vecino

Vano qeyat be lerz o

No aspar persene, aspore Hezreti Xızıri yo

Vace adue xo mecero

çeyane ma, worte az u uzane ma neerzo

Xore kudiyane şiyane şenekede Yeniye Pili vero

Xore mmete-sunete kerde

qılawuze Yıxır Goli

vace xuava çetine çevere ma nekero

Qılawuze Xızıre Köye Seri

Xızıre Pirde Suri

xırava çeüne -vace- çevere az u uze ma nekero

Benlıxiye, xıraviye -vace- qelve ma nekero

Yaxe ma ra, vace yaxe az u uze ma

(e)ra zalim u zuluni dest nedo

Vace Kemere Duzgmi

xafıl u çıxacaxo gıran

vace -Heqo- çevere az u uze ma nekero

Ez kudiyane şiyane diyare Ceme Munzır Bavayi

Ne mıva dire (dı-hire) aspari cero yene,

Asparo jü veseno je astare deste na sodıri

Astoro ke je astare na deste sodıri veseno

Astore Bunbareki, Hezreti Xızıri

Vace Mehemed erzeno, Ali ver o

Dıma vecino çewres astor o

Çevvres astori duna vecino Hezreti Xızır o

Vace Xızui verocere,

geme Que xo na qonaxe ma serde biyaro

Xırava çetine çevere ma nekero

Qılawuze xeri mire zerre kero

Seri mire tever kero

Ye sari ke axaye xo este,

ye sari ke bege xo este

y§ mıaxaye mı Sultan Duzgın o

Duzgın lac o, Kures pi yo

Caye Kureşi persena mekan o

Mekane Kureşi ra mire nuxde biyaro

De be, de be, de be, de be!...

-(Tewte xo de qesey keno)

De be, de be, de be, de be!...

Ez qurbane to u name gırani

Kemere to rmd o, mit o, mit o

Yeni vazdano sade sıt o

To ke iqrar do ra karni, kes nexapıto

Kemere to rınd o dari, dari!

Vano dari biye nari, nari!

Xerca Budelaye Kureşi ra karni zengi şano aslane hari?

Kemere to rmd o -bakıle mı- şen o

Ne mıva venge to kemer de yeno

Düri vındero, rast ma de şer kero

Qılawuzâ xeri mire zerre kero

Xırave def kero

Heqo seveb ma re bıvene

Çevere xeri, çare ma de herey mekuye

Kemere to rınd o, çiçeği

Pıra feteline zewnce gorgeçini

Kemere to rınd o qor be qori

Ez terkıtane şiyane ke Astoro Qır o

Astore to aspar o

Qır ye Hezreti Xızıri yo

Astore to Astoro Kımet o, İmge bazın o

Vace Duzgın Bava persena, aspor o, genim goni yo

Jene astore xo ye Kımeti kero kipo

Çerx u pervvaz vecino merave seri

Şiyane ke jü yo dorme meravi de fetelino

Sıpela wo, ne mıva kam o?

Vane Lace Kurese Kurese Hewlani yo

Kureso ke suka Meravi de sani(ya) de,

deqa de gulange xo kerdi hewz u keski

Ma eve xaüre ram u comerdiye sane

Kureso nazli ma ra nemıradiyo

(Tewte xo de qesey keno)

De be, de be, de be, de be!...

Be ez be heyrane to u name gırani

Xatıre rame sane, comerdiye sane

İmam Heseni, İmam Huseni sane

Hard u Asmeni sane

De be, de be, de be, de be!...

Xatıre Hard u Asmeni sane

Hezreti Huseni sane

Ceme Qırxleru sane

Aspare Piri sane

İqrarisane

Meymani sane

Xızır Nebi sane

De be, de be, de be, de be!...

Ma re herey mekuye

Xırave def ke

Duzgm lac o, Kures pi yo

Name to persena namode wes o

Vace ma re herey nekuyo

Ye sari ke axaye xo este

Ye sari ke bege xo este

Ye mı axaye mı Sultan Duzgm o

Ez be heyran bi

De be, de be, de be, de be!...

Wayire mı persena name xo Kures o

Kures persena hem şex o hem Dewres o

Vano sande des u dıposte ocaxi ardi

Poste Kureşi fıto hete bini

Sodır wuşte ra poste Kureşi sero wo

Ezo heyrane name weşi

Mıva vvayiriya Kureşi, ramıto berjine neweşi

Nevveşi sero perr u girese xo sane ra

Newes kerdo wes u wes o

Ez be heyrane to, mıbe vıleçevvt meke

Mm e heşiri bena kena çevere karni?

De be, de be, de be, de be!...

Hawar, havvar, hawar!

Haware mın e heşiri de herey mekuye

Haware mın 8 heşiri de herey mekuye!

Cerenu na Ali, Xızıre mıilmi ilahi sımıta

awa yeniye Ab u Hayati

Çare ez kudiyane şiyane diyare Dewe

Çare çare mide bero

Ya Gurrina Hewse Cewe

Mire herey mekuye wayire Zargoviti

Bozatli Xızır ke hayre beno

Tawa be mıtenge nebeno

Çevere to gırs o çevere xeri

Seri ma re cade!..

(Tewte xo de qesey keno)

Ya be, ya be!

De be, de be, de be, de be!...

De be, de be, de be, de be!...

Qurbane tobi be!...

De be, de be, de be, de be!...

Herey mekuye

Mın e heşiri (ra) xırave def ke

Sata tenge de be comerdiye cıre Heqo

Sata tenge de be comerdiye, cıre çever rake

Eve toxtor-hekim meverde Heqo

Hey Heqo, ücomerda Heqo

Xırave def ke, xırave def ke

De be, de be, de be, de be!...

Qurbane to yi nami bi, çare mide bero

Astore Qıre Xızıri

Xızır qaji yo, vace ma ra nemıradiyo

Xatıre ehli momın e Heqi şano

Kert u Gedigu şano

Des u DıWucaxu, Des u DıEsqewu şano

Ceme Qırxleru şano

Xızır Nebi şano

Pire Fani şano

İmam Hesen u İmam Huseni şano

Wayire Hard u Asmeni şano

B8 comerdiye

xırave, çetine ma ra def ke

Xatıre Yer u Goki şano

Haci Bektaş Weli şano

Xırava çetine düri bero

Muhamed -Ali yo

Vane Ali nazli yo

Ali ma ra nemıradiyo

Xatıre tenga İmam Hesen u İmam Huseni şano

Zeynelabıdini şano

Muhamed Baqıri şano

İmam Caferi Sadıqi şano

Musai Kazımi şano

Heqo xırave ma ra def ke

Xatıre Musai Kazım, İmam Rızai Fırisati sane

İmam Taqi sane

Ali Naki sane

Heseni ul Eskeri sane

Mehdi Seyidi Zamani sane

Halmale Celal Abbasi sane

Wayire çerx u penvaji sane

Wayire ram u comerdiye sane

Wo qusur ma ra düri bero

Qılawuze xeri mire zerre kero

Xırava çetine def kero

Xatıre Yer u Goki şano

Des u DıWucaxo

Des u DıEwliyawo

Des u DıKabu şano

Ya Mehemed, Ya Eli sıtare cem u caniyo

Xo re veroceri

Vace derde ma re dermen bıveno

Ma be duz u rau ra cameverdo

Talıbo ke raa Mehemed-Eli der o

Sarewo ke tenge der o

Cıre bero comerdiye

Xırave, çetine ma re def kero

Astore berz u alçaxan o

De be, de be, de be, de be!...

Çare mide herey mekuye Heqo

Heqo tınazli ya

Jüyo ke venga to dano kes morım nemendo

Çever to de beno ra Heqo

Xırave, çetine çevere ma meke Heqo

Derdo gıran cane ma meke Heqo

Leke be ma ra düri bere Heqo

(Tewte xo de qesey keno)

De be, de be, de be, de be!...

Çare mide herey mekuye

De be, de be, de be, de be!...

Heqo be comerdiye

De be, de be, de be, de be!...

Ez cerenu to vero

De be, de be, de be, de be!...

Xafıledefke

Çıxacaxi def ke Heqo

Xatıre iqrar u imani sane

Haci Bektaş Weli sane

Yeri sane, Goki sane

Üçler, B eşlem sane

Des u DıWucaxu

Des u DıEwliyawu sane

Be comerdiye

Xırave def ke, xırave def ke

Xatıre ehli momıne Heqi sane

Be çevere to rınd o, çevere xeri

Xırave ma ra def ke

Xatıre Fatma çarsefa sıpiye sane

Ewliya Buki

Ewliya Tadayiye

Ewliya Kistimi

Ewliya More Şiyayi

Ewliya More Suri

Wayire çerx u penvaji sane

Qılawuze xeri ma re zerre ke

Qılawuze Paga Budi

Nefese İsmaile Dewreşi

Sata ke veng danu, mıbe wayir meke

Sebeve ma re bıvene Heqo

Qusır ma re def ke Heqo

Ooooooş!..

Hard lewiya, hard lewiya, hard lewiya!

Hard lewiya, hard lewiya, hard lewiya!

Heq bero comerdiye

Ya Mehemed ya Eli

Ya Hezreti Huşen

De be, de be, de be, de be!...

Xatıre iqrar u imani sane
Ceme Qırxleru, Qızılbeli sane
Ewliya Buki sane
Ewliya Tadayiye sane
Qılawuze xeri amo zerre
Qılawuze xeri amo zerre

(Camat vano) Ya Xızır, ya Kures!

Pire Piraniye Heq-Muhamed-Ali sane

Talibi ver be tü ye, helqa ye

Pire mıgulbang bide, gulbang derdae

Ya Muhamed, ya Kerim

Herkes kese heqiya xo kele bıkere

(Gulbang naye ra dıme dano, aedeneno)


Türkçesi:
 

BAVA HESENE KOLU HAKKA YAKARIYOR!

De  himmet  eyleyin!

Dedim karanlıktır, akşamdır

Evlere ve konaklara çekilme zamanıdır

Hızır'ı sorarsan, konukların en yücesi

Yalvann Hızır'a hayırlı bir kılavuzu

-Ya Hak- kapımızdan yollasın içeri

Kötülüğü ve belayı-ya Hak- uzak götürsün bizden

Hatıra bağışlasın bizi

Bizi bağışlasın ocaklar'm, yükseklerin süvarisine

Hayırlıbir vesile -ya Hak- göndersin bize

Kötülüğü, belayı-ya Hak- uzak götürsün bizden

Bu demde pirimin ocağına

Seyd Hesen e Bone Tasni'ye yakarıyorum

Pirimin konuğu nazlıdır

Konuunu sorarsanız Hz. Hızır'dır

Hz. Hızır'a yal varayım

Diyeyim kusuru, güçlüğü

soyumuzdan sopumuzdan uzak götürsün

Akşamdır, karanlıktır

Bu fakir yakanyor Hak'ka

Hak'km şirin bir adıvar

Hiç mahrum kalmamış ona yakaran

Çoluk çocuğunuzu çetin belalardan esirgesin

Ağır hastalık komasın canımıza Hak u Teala

Canımızı fazla görmesin bize

Sürünerek gittim Kerte Boyer Bavayi'ya

Dedim aşağıdan bir ath geliyor

Telaşlı, acelesi var

Bu atlının kim olduğunu sorarsan

O Hz. Hızır'ın

Ateşini alıp evlerimize atmasın

Soyumuzun sopumuzun arasına komasın deyin

Sürünerek gittim Yeniye Pili'ye

Yalvarıp yakardım ona

Yıxır Gol'un kılavuzu kötülük, güçlük komasın kapımıza

Xızıre Köye Seri

Xızıre Pirde Suri

kötülük ve güçlükleri çoluk çocuğumuzdan uzak götürsün

Benlisi, kötülüeü kalbimize komasın devin

Yakamızı, evlatlarımızın yakasını
zalim ve zorbaların elinde komasın deyin
Kemere Duzgmi -ya Hak- ani kaza ve kederden evlat-
larımızı esirgesin

Sürünerek gittim Ceme Munzır Bavayi'ya

Baktım birkaç atlı aşağıdan geliyor

Biri öyle ışıldıyor ki

sanki sanırsın sabahların şafak yıldızı

Sabahların Şafak yıldızı gibi parlayan at Mübarek'in

Hz. Hızır'ın

Bakın Muhammed doğuyor Ali önünde

Kırk Atlı dizili arkasında

Kırklar'm ardından da Hz. Hızır geliyor

Yalvann Hızır'a

Kırat'm gemini çevirsin bulunduğumuz konağa

Kötülükleri, zorlukları komasın kapımıza

Hayırlıbir kılavuz göndersin bana

Seri uzak götürsün buradan

Başkalarının ağaları varsa

Başkalarının beyleri varsa

Benimkisi Sultan Düzgün e Kemeri'dir

Duzgın oğul, Kureş'dir babası

Kureş'ın yerini sorarsan mekândır mekân

Kureş'in mekânından bana haber getirsin

Haydi gel, haydi gel, haydi gel!..

(Derviş yakarış anında konuşur)

De gel, de gel, de gel, haydi gel!..

Kurbanım senin o yüce adına

Taşın güzel mittir mit

Bir pınar akıyor ki sade süttür süt

Sen kime ikrar vermişsen aldatmamışsın

Taşın güzeldir ağaçtır ağaç

Ağaçlar olmuş nar, nar

Budelaye Kureşi'den başka kim zengi vurabilmiş aslana?

Taşın güeldir -dedim- şendir şen

Dedim sesin geliyor kayalardan

Uzakdan doğruca baksın bize

Hayırlıbir kılavuz yollasın bana

Kötülüğü uzak götürsün bizden

Ya Hak çare bul bize

Hayırlıbir kapıaç bize, gecikme imdadımıza

Kayan güzel, süslenmiş çiçeklerle

Üstünde uçuşuyor üç güvercin

Kayan güzeldir sıra sıra

r^iHin halrfım İri Rpvq7 At'tır nrcıHa

Ve senin süvarindir sırtında

Hz. Hızır'ın Kıratı'dır bu

Senin atın, Kırat'tır ayakları bilezikli

Duzgın Bava'yı sorarsan atlı ve buğday tenli

Kırat'ını kuşamış, derlitopluca

Sema giderek, pervaz dönerek çıktım üstdeki mihraba

Gittim ki odur biri mihrabın etrafında dönüyor

Beyaz donludur, dedim hele kimdir

Diyorlar Kureşe Heyrani'nin oğludur

O Kureş ki Mihrab kentinde

Saniye ve dakikada örüklerini mavi ve yeşile çevirdi

Bizi merhamet ve ihsanına bağışla

Nazlı Kureş küsmesin bize

(Derviş yakarış anında konuşur)

Gel, gel, gel, gel, gel!..

Gel kurbanım sana, yüce adına

Bağışla bizi rahmete, cömertliğe

Bağışla İmam Hasan ve İmam Hüseyin'e

Yere ve Göğe bağışla

Gel, gel, gel, gel, gel!..

Yere ve Göğe bağışla

Kırklar cemine bağışla

Pirin süvarisine, ikrara bağışla

Konuğa bağışla, Hızır Nebi'ye bağışla

Gel, gel, gel, gel, gel!..

Gecikmeden gel bize

Kötülüğü defet

Duzgın evlattır, Kureş babası

Adınısorarsan tatlıbir addır

Aman gecikmesin bize gelmekte

Başkalarının ağalan varsa

Başkalarının beyleri varsa

Benimkisi Sultan Duzgm'dır

Hayran olayım ona

De gel, de gel, de gel, haydi gel!..

Ceddimi sorarsan adı Kureş'tir

Kendisi hem şeyh hem derviştir

Derler akşamleyin Oniki Ocağın Postu getirildi

Kureş'in postu en alta konmuştu

Sabah oldukta Kureş'ınki en üste çıkmışü

Hayranım o güzel ada

Kureş'in kılavuzu sürmüş hastanın başucuna

Kanatlarını silkmiş başında

Hayranım sana beni umutsuz koma

Ben esirini götürüp kime muhtaç edersin?

De gel, de gel, de gel, haydi gel!..

İmdat, imdat, imdat!..

Geç kalma, yetiş bu esirinin imdadına!

Geç kalma, yetiş bu esirinin imdadına!

Yalvarıyorum (Hz.) Ali'ye

Hızır'ıma ki ab-ıhayat suyunu ilm-i ilahide içmiş

Sürünerek gittim Köy'ü görmeye
Ağaç'm can benimle olsun
Ya Gurrina Hewse Cewe
Gecikme benim için Wayire Zargoviti
Bozatlı Hızır gözkulak olursa
Birşey olmaz ben darda kalana
Kapın geniş, hayır kapısı
Şer kapısını kapa

(Derviş yakarış anında konuşur)

Ya gel, ya gel, ya gel!..

De gel, de gel, de gel, haydi gel!..

De gel, de gel, de gel, haydi gel!..

Kurbanım sana gel!..

Geç kalma ben esirine

Kötülüğü defeyle

Dar günde merhamet eyle kendisine

Sıkıştığında yetiş carına

Aç kendisine çıkış kapısını

Doktora-hekime düşürme ya Hak

Sen cömertsin ya Hak

Defeyle kötülüğü, defeyle kötülüğü

De gel, de gel, de gel, haydi gel!..

Kurban olurum senin o adına, yetiş imdadıma

Hızır'ın o Kıratı, Hızır gazidir

Deyin küsmesin bize

Hakkın ehl-i müminlerine bağışlasın

Oniki Ocak

Oniki Evliya'nın hatırına saysın

Kırklar cemine bağışlasın

Hızır Nebi'ye bağışlasın

Piri Fani'ye bağışlasın

İmam Hasan ve İmam Hüseyin'e bağışlasın

Yer'in Gök'ün sahibine bağışlasın

Merhamet evle. kötü vp. heladan hi?i p.&irop.cin

Dertlerin dermanına bağışlasın

HacıBektaşıVeli bizi kaza ve beladan esirgesin

Muhammed Ali'dir

Derler (Hz.) Ali nazlıdır

Ali darılmasın bize

Bizi İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in çektikleri acıya

bağışlasın

Musa-i Kâzım'a bağışlasın

Ya Hak kötülükten bizi esirgeyesin

Musa-i Kâzım'a bağışlasın

İmam Rıza'ya bağışlasın

Ali Naki'ye bağışlasın

Hasan-ul Askeri'ye bağışlasın

Mehdi Seyid-i Zamaria bağışlasın

Celal Abbas'ın ahvaline bağışlasın

Sema ve pervazın sahibine bağışlasın

Merhametin ve rahmin sahibine bağışlasın

O bizi kusurdan esirgesin

Hayır kılavuzunu göndersin bana

Kötülükten, güçlüklerden uzan tutsun bizi

Yer'e Gök'e bağışlasın

Oniki Ocağa

Oniki Evliya'ya

Oniki Kabe'ye bağışlasın

Ya Muhammed, ya Ali

Cemlerin, canların sıtarı

Yalvarayım derdimize derman bulsun

Bizi yazı-yabanda, yollarda komasın

Muhammed-Ali yoluna bağlı olan talibe

Dardaki başa

Merhamet eylesin

Güçlüğ, kötülüğü bizden uzak götürsün

Düzlüklerin, yükseklerin atıdır

Gel, gel, gel, gel!...

Tutsağınım senin, yalvarırım gel!

(Derviş yakarış anında konuşur)

Gel, gel, gel, gel!...

Carıma gecikme ya Hak

Hak sen nazlısın

Sana çağıran mahrum kalmazmış

(Dua okuyarak cemi sona erârir. Sıra niyaz dağıtımına gelmiştir.)

 

Turkçeleştiren: Mustafa Düzgün